دوغ سنتی ایلچی با سبزیجات معطر چوپان مقدار 1.5 لیتر