خرس قطبی سیاه و سفید است | Mr polar bear black and white