ماسک دروغ آن سیاه و سفید است | Mask its lie black & white