سیاه و سفید بلند بمانید | Stay high black and white