با 1 خواب سیاه و سفید شروع کنید| Start by dreaming 1 black and white