این مبارزه است؟ سیاه و سفید | This is fight? black and white